Geodezja

Centrum Doradztwa Kosieniak i Partnerzy dbając o interesy swoich Klientów oferuje bardzo szeroką gamę usług geodezyjnych:

Projektowanie i wykonawstwo:

 • sporządzanie mapy numerycznej i analogowej do celów projektowych,
 • tyczenie budowli, budynków, sieci uzbrojenia terenu,
 • pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli i infrastruktury uzbrojenia terenu:
  • gazowe,
  • ciepłownicze
  • wodociągowe
  • kanalizacyjne
  • elektromagnetyczne
  • telekomunikacyjne
 • projektowanie, zakładanie oraz pomiar poziomej i wysokościowej osnowy realizacyjnej i pomiarowej.

Dokumentacja prawna:

 • sporządzanie pełnej dokumentacji, w tym także map do celów prawnych,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z nieruchomościami,
 • podziały nieruchomości na terenach zabudowanych, rolnych i leśnych,
 • rozgraniczanie nieruchomości,
 • prace z zakresu katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków),
 • podziały pod poszerzenia pasów drogowych,
 • wznawianie znaków granicznych,
 • pomiary w celu ustalenia powierzchni zasiewów upraw.

Obsługa inwestycji:

 • pomiary przemieszczeń podłoża, gruntu i wyznaczanie ich wartości,
 • pomiary w celu ustalenia objętości mas ziemnych,
 • kompleksowa geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego,
 • pomiary realizacyjne w toku budowy i montażu obiektów budowlanych,
 • pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków i budowli,
 • badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych,
 • projektowanie, zakładanie oraz pomiar poziomej i wysokościowej osnowy realizacyjnej i pomiarowej,
 • prace badawcze dla potrzeb dróg kołowych, kolejowych.

Centrum Doradztwa Kosieniak i Partnerzy posiada :

 • świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia z pełną zdolnością do ochrony informacji niejawnych; klauzula Poufne,
 • akredytację geodezyjnego systemu teleinformatycznego, przeznaczonego do przetwarzania informacji do klauzuli Poufne,
 • świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia ze zdolnością do ochrony informacji niejawnych; klauzula Tajne, Poufne (NATO SECRET, NATO CONFIDENTAL),
 • Natowski Kod NCAGE nr 1482H

Wykaz wykonanych prac

 • geodezyjna obsługa przebudowy drogi dojazdowej z ul. Focha do dworca PKP w Bydgoszczy – 4 km obsługi budowy dróg z pełną infrastrukturą, torami tramwajowymi, wiszącym mostem tramwajowym,
 • wykonanie 40 ha mapy cyfrowej w Łasku, w tym pomiary drogi kołowania, płaszczyzn kołowania, pasa startowego z infrastrukturą, elementów radiolokacyjnych,
 • geodezyjna obsługa budowy 23 podczyszczalni na terenie miasta Bydgoszczy,
 • geodezyjna obsługa budowy estakady – 2 km nowej trasy w Bydgoszczy, z nurtowym mostem drogowym ( najwyższy pylon w Polsce), dwoma wiaduktami drogowymi i kładką dla pieszych oraz całą infrastrukturą towarzyszącą,
 • wykonanie map oraz geodezyjna obsługa budowy sieci teletechnicznych na 35 obiektach w terenach zamkniętych MON,
 • obsługa geodezyjna budowy hotelu Campanilla w Bydgoszczy ul. Chopina,
 • obsługa geodezyjna budowy hali gimnastycznej w Bydgoszczy ul. Cicha,
 • geodezyjna obsługa modernizacji ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy – wymiana chodników, dróg, uzbrojenia podziemnego oraz torowiska tramwajowego
 • obsługa geodezyjna budowy hotelu w Bydgoszczy ul. Focha,
 • obsługa geodezyjna rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Bydgoszczy,
 • geodezyjna obsługa modernizacji ul. Gdańska w Bydgoszczy – wymiana chodników, dróg, uzbrojenia podziemnego oraz torowiska tramwajowego,
 • obsługa geodezyjna budowy hali przemysłowej w Bydgoszczy ul. Srebrna,
 • obsługa geodezyjna budowy hali rozgrzewkowej w Bydgoszczy ul. Toruńska,
 • geodezyjna obsługa budowy estakady oraz 10 km nowej trasy tramwajowej w Bydgoszczy – Fordonie , z całą infrastrukturą towarzyszącą,
 • geodezyjna obsługa budowy 100 km sieci ITS na terenie Bydgoszczy,
 • obsługa geodezyjna budowy hal sportowych w Bydgoszczy i Mroczy,
 • geodezyjna obsługa budowy sieci i podstacji pogodowych lotnisko w Bydgoszczy,
 • geodezyjna obsługa budowy 2 hal przemysłowych Arion w Bydgoszczy,
 • wykonywanie monitoringów obiektów budowlanych, ekspertyz specjalistycznych i pomiarów specjalnych na terenach wojskowych objęte dokumentacją klauzulowaną i specjalną
 • obsługa geodezyjna rozbudowy Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
 • kompleksowa geodezyjna obsługa Gminy Osielsko,
 • obsługa geodezyjna budowy 2 hal przemysłowych SIROPOL i NITROCHEM w Bydgoszczy
 • wykonanie obsługi budowy sieci teletechnicznych i innych, na lotniskach Łask, Powidz i Malbork,
 • realizacja innych prac geodezyjnych dla osób fizycznych i prawnych – pomiary sytuacyjne i wysokościowe, geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze budynków i sieci uzbrojenia podziały i rozgraniczenia nieruchomości i inne prace specjalistyczne),
 • kompleksowa obsługa geodezyjna Gminy Osielsko,
 • przygotowywanie dokumentacji podziałowych pod wydawanie decyzji ZRID przez administrację publiczną,
 • kompleksowy nadzór geodezyjny nad 5 odcinkami budowanej drogi ekspresowej S – 5 w woj. kujawsko-pomorskim – wykonanie map do celów projektowych, podziały nieruchomości pod pas drogowy, budowa obiektów liniowych, obiektów mostowych, wiaduktów i estakad, obiektów kubaturowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone